Gebruiksvoorwaarden voor Hapimag websites

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle door Hapimag AG (Hapimag) beheerde websites, met name www.hapimag.com en eventuele subsites alsmede gedeeltelijke weergaven van de Hapimag websites (samen ‘Hapimag websites’ genoemd).

Voor elk gebruik van deze website (hierna ‘website’ genoemd) gelden de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Hapimag AG, Steinhausen (hierna ‘Hapimag’ genoemd).

1. Algemene informatie op de website

1.1 Hapimag biedt alle op de website ter beschikking gestelde algemene informatie alleen aan als oriëntatie voor de gebruiker. Als gebruiker moet elke ‘user’ van de website worden beschouwd die deze voor reserverings- of informatieve doeleinden gebruikt. Algemene informatie omvat alle gegevens op de website met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op het reis-serviceaanbod, prijzen van reizen, belasting en/of overige dwingend voorgeschreven, wettelijke gegevens. De algemene informatie kan altijd wijzigen. De gebruiker moet daarom contact opnemen met de betreffende instellingen, ambassades of kantoren voor toeristeninformatie om te controleren of de aangegeven informatie actueel is. Met name ten aanzien van eisen die op de inreis betrekking hebben (legitimatiebewijzen, visa etc.) en formaliteiten voor de gezondheidsinspectie (bijv. voorgeschreven inentingen) is Hapimag niet aansprakelijk voor de actualiteit en/of volledigheid van de landspecifieke informatie.

1.2 Voor alle informatie over de inreis en formaliteiten voor de gezondheidsinspectie moeten de gebruikers zelf bij het bevoegde consulaat of een diplomatieke vertegenwoordiging informatie inwinnen.

2. Gebruik van de website

2.1 De website wordt de gebruiker alleen voor persoonlijk gebruik ter beschikking gesteld. De via de website geboekte reis- en overige toeristische diensten (hierna ‘toeristische diensten’ genoemd) van diverse externe bedrijven, zoals reisverzekeraars, autoverhuurbedrijven, touroperators etc. (hierna gezamenlijk ‘aanbieders’ genoemd) mogen door de gebruiker niet worden doorverkocht, overgedragen of anderszins tegen betaling aan derden worden doorgegeven.

2.2 De website mag uitsluitend op wettelijke toegestane wijze en in de zin van de af te sluiten overeenkomsten over toeristische diensten worden gebruikt, met name met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik in deze zin is de informatie over toeristische diensten en de boeking ervan en elk ander rechtmatig gebruik van de functies die op de website zijn geïnstalleerd.

Met name geldt het volgende:

 • De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die onder zijn naam en met gebruik van zijn persoonsgegevens op de website worden uitgevoerd.
 • De gebruiker moet ten minste 18 jaar en volledig handelingsbekwaam zijn.
 • De gebruiker garandeert dat alle informatie die hij over zichzelf en/of medereizigers ter beschikking stelt, met de waarheid overeenkomt.
 • De website mag niet voor speculatieve doeleinden, valse of frauduleuze boekingen en blokboekingen worden gebruikt.
 • Dreigementen, ongeoorloofde dwang, laster en het verstrekken van pornografisch, racistisch, opruiend of op andere wijze onwettig en/of discriminerend materiaal zijn uitdrukkelijk verboden.
 • De website en de inhoud ervan mogen door de gebruiker niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd, doorgegeven, verkocht, gepubliceerd of op een andere manier worden weergegeven. Het is echter toegestaan één kopie van de website voor particulier, niet-commercieel gebruik te maken.
 • Bestanden die software of ander materiaal bevatten waarop intellectuele eigendoms- of auteursrechten van toepassing zijn en die door de privacywetgeving worden beschermd, mogen niet in omloop worden gebracht, tenzij de gebruiker over deze rechten beschikt of de vereiste toestemmingen heeft verkregen.
 • Bestanden die virussen, gewijzigde bestanden (corrupted files) of software bevatten die het gebruik van de computer van een derde zouden kunnen beschadigen, mogen niet worden geüpload.
 • Toewijzingen van de auteur, wettelijke informatie, eigendomsaanduidingen of markeringen die in een geladen bestand (software of ander materiaal) aanwezig zijn, mogen niet worden gewist of vervalst.
 • Voor producten of diensten mag geen reclame worden gemaakt en deze mogen ook niet ter verkoop worden aangeboden. Enquêtes, prijsvragen of kettingbrieven mogen niet worden uitgevoerd of doorgegeven.
 • De toegang tot de website mag alleen via de desbetreffende homepage plaatsvinden. In het kader van programma’s van gelieerde bedrijven is voor het gebruik van de website een voorafgaande, schriftelijke overeenkomst met Hapimag vereist. Links mogen niet door opname in frames worden weergegeven zonder dat Hapimag vooraf schriftelijk toestemming daarvoor heeft gegeven.

2.3 De in 2.3 genoemde regelingen gelden ook voor bulletinboards, blogs, chatrooms en andere communicatieplaatsen (gezamenlijk ‘forums’ genoemd) op de website. Alle forums vormen een openbare en geen privécommunicatie. Alle inhoud van derden op deze forums wordt door Hapimag vóór de instelling ervan niet gecontroleerd of goedgekeurd. Hapimag behoudt zich het recht voor zonder aankondiging alle inhoud van forums te verwijderen die door gebruikers werd gecommuniceerd of verzonden.

3. Software

3.1 Hapimag en zijn gelieerde bedrijven (Hapimag ondernemingsgroep) en/of partnerbedrijven zijn eigenaars van alle eigendomsrechten op de in machinetaal geschreven computerprogramma’s (‘software’) die Hapimag voor het downloaden (‘download’) op de website beschikbaar stelt en/of die anderszins op of in verband met de website worden gebruikt. Het onrechtmatig gebruiken, vermenigvuldigen of doorgeven van dergelijke software is uitdrukkelijk verboden.

3.2 Op het gebruik van de software kunnen een bijzondere overeenkomst (‘licentieovereenkomst’) en andere bepalingen van toepassing zijn. Over de noodzaak van een dergelijke overeenkomst wordt de gebruiker vooraf uitvoerig geïnformeerd. De gebruiker mag geen software installeren, kopiëren of gebruiken waarop een licentieovereenkomst van toepassing is of die een licentieovereenkomst bevat, zonder eerst in te stemmen met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

3.3 Elke vermenigvuldiging van de software op andere servers en/of gegevensdragers voor verdere vermenigvuldiging is uitdrukkelijk verboden. Hetzelfde geldt voor het opsporen van de broncode door reverse engineering, decompileren en/of demonteren.

4. Auteursrecht, merken, overige eigendomsrechten

4.1 Hapimag is eigenaar van het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan. Uitsluitend Hapimag en zijn gelieerde bedrijven (Hapimag ondernemingsgroep) hebben recht op alle inhoud, tenzij het eigendomsrecht van een derde is aangegeven. De naam Hapimag en alle merken, logo’s en grafische afbeeldingen of afgegeven certificaten van Hapimag en van andere bedrijven van de Hapimag ondernemingsgroep op de website zijn gedeponeerde merken van Hapimag AG.

4.2 Hapimag heeft recht op het gebruik van merken in ons reclameaanbod van eigenaars die geen gelieerde bedrijven zijn.

4.3 De gebruiker krijgt geen enkele rechten of licenties voor het gebruik van de merken in de zin van 5.1 en 5.2.

4.4 Alle teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden en de instelling ervan samen met de daarop gebaseerde softwarecodes op de Hapimag websites worden beschermd door het auteurs- en merkenrecht en/of andere eigendomsrechten. Uitsluitend Hapimag en zijn gelieerde bedrijven hebben recht op deze inhoud, tenzij het eigendomsrecht van een derde is aangegeven.

4.5 De namen HAPIMAG, DUFTE FERIEN BY HAPIMAG, FERIENAKTIE_21, FERIENDUFT BY HAPIMAG, HAPITOUR, TANDEM TOURS, WATERSPORT BY HAPIMAG, „YGM“ Young Generation Manager by Hapimag en alle merken, logo’s en grafische afbeeldingen en certificaten van Hapimag en andere bedrijven binnen de Hapimag ondernemingsgroep op de Hapimag websites zijn gedeponeerde merken van Hapimag AG. De gebruiker krijgt geen enkele rechten of licenties voor het gebruik van de merken van Hapimag.

4.6 De inhoud mag, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zonder schriftelijke toestemming van Hapimag alleen worden gebruikt voor de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden resp. voor de in de tekst op de Hapimag websites genoemde doeleinden.

4.7 Het is uitdrukkelijk verboden om gegevens/inhoud van de Hapimag websites (inclusief boekingsscherm, tekst, afbeeldingen, audio- of videobestanden) voor openbare of commerciële doeleinden geautomatiseerd te verzamelen, vergelijken, verkopen, extraheren of op een andere wijze te wijzigen, verzenden, opnieuw te gebruiken, opnieuw beschikbaar te stellen of te gebruiken (met name, maar niet uitsluitend, door gebruik van ‘robots, ‘spiders’ of andere mechanismen). Niet toegestaan zijn vooral de integratie c.q. weergave van gegevens/inhoud (ook de prijzen) in c.q. op externe websites door interlinks, deep links of frames.

4.8 Hapimag zal elke schending van zijn rechten vervolgen en verwijdering van de schending, bij herhalingsgevaar het nalaten ervan, eisen en schadeclaims indienen.

5. Wijzigingen van de Hapimag websites en van de gebruiksvoorwaarden

Hapimag behoudt zich het recht voor de aan u op de Hapimag websites beschikbaar gestelde diensten en informatie zonder aankondiging vooraf en volgens het onbeperkte oordeel van Hapimag in te trekken, te beperken of te wijzigen. Dit omvat ook, altijd zonder aankondiging vooraf, verbeteringen of wijzigingen van de informatie, diensten, producten of andere materialen op de Hapimag websites. Hetzelfde geldt voor de wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

Stand: 25-05-2018